Condicions generals

L'escola d'espanyol Pyrene ha disposat les següents condicions generals a les que estaran subjectes totes les inscripcions als cursos:

- La reserva es realitzarà amb una antel.lació mínima de quinze dies, excepte per als cursos que es facin entre l'1 de juliol i el 31 d'agost, que serà de trenta dies. La reserva estarà subjecta a disponibilitat.

- La inscripció s'entén com a acceptada només en el moment en què l'escola envïi a l'estudiant la confirmació per escrit mitjançant mail o fax.

- L'escola es reserva el dret d'expulsar aquells estudiants la conducta dels quals no sigui correcta o impedeixi el desenvolupament normal del curso o bé una convivència harmoniosa.

- En cas d'expulsió no es realitzarà cap reemborsament.

- Documentació i visats: és obligació dels estudiants disposar de la documentació necessària per viatjar a Espanya: passaports, visats, etc.

- Es concedeix permís a Pyrene per fer servir en el futur els materials fotogràfics o audiovisuals en què aparegui l'alumne amb finalitats promocionals o publicitàries.

- L'assegurança de Pyrene ofereix cobertura durant el període lectiu, incloses les excursions.

- Si es vol gaudir d'assistència gratuïta a Espanya, els estudiants de la Unió Europea hauran de demanar la targeta sanitària europea, que substitueix l'antic formulari E111. Els estudiants que vinguin d'altres zones hauran d'informar-se en els seus països d'origen. Els alumnes extracomunitaris cal que conservin tots els justificants de pagament (factures mèdiques, medicaments...) perquè les despeses els siguin reemborsades un cop tornin al seu país.t (www.seg-social.es)

-Pyrene no assumeix cap responsabilitat per actes o accions fora del seu control, com ara catàstrofes naturals o actituds dels estudiants fora del període lectiu, ni en el cas que el servei no es pugui oferir per raons fora del control directe de l'empresa.

- Totes les inscripcions estan sotmeses a les condicions generals exposades i adquireixen el caràcter de vinculants en el moment de l'acceptació de qualsevol inscripció per part de Pyrene.